Χρήση διαφορετικών εκδόσεων python στον ίδιο υπολογιστή

Ελέγχουμε ποιες εκδόσεις υπάρχουν εγκατεστημένες:

py ––list

Installed Pythons found by py Launcher for Windows
-3.7-64 *
-2.7-64
-2.7-32

Επιλέγουμε την έκδοση:

py –3
py –2.7–64

 

Κλήση προγράμματος pip

py –3.5 –m pip install [module]
py –3.5 –m pip ––version
py –3.5 –m pip list

Περισσότερες λεπτομέρειες για το pip