Δημιουργία Symbolic Link – ln

ln Μοιάζει λίγο με το shortcut των windows αλλά είναι στην ουσία διαφορετικό. Δημιουργείτε ένα αρχείο ή κατάλογο που στην πραγματικότητα ‘δείχνει’ σε άλλο αρχείο ή κατάλογο. Δημιουργείτε τον κατάλογο sl_dir (symbolic link) που ‘δείχνει’ στον...

Python and MySQL

Installing package pip install mysql-connector-python In Anacoda the following packages were missing and had to be installed. pip install grin pip install distributed Verifying that the packages were installed in the correct python 🙂 . from distutils.sysconfig import...

Anaconda

Environments Create Creating en environment allows the user to define python version and custom packages conda create –name my_app package1 package2 conda create –name my_app python=2.7 package1 package2 Example: Create the environment my_app and install...

Playing Media File. Method 2

Παρουσιάζεται ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να προστεθεί ηχητικό αρχείο σε μια σελίδα με τη χρήση HTML tag. Ο άλλος τρόπος, με εισαγωγή ενός media element, παρουσιάζεται σε προηγούμενη ανάρτηση. Υπό κανονικές συνθήκες το στοιχείο πολυμέσων θα πρέπει να...