Ορισμός ονομάτων Sheets από επιλεγμένα κελιά

Ορισμός ονομάτων Sheets από επιλεγμένα κελιά

Χρησιμεύει για να ορίσουμε τα ονόματα Sheets από επιλεγμένα κελιά (στήλη). Αν ένα κελί δεν έχει περιεχόμενο (είναι κενό) τότε θα δώσει αριθμητική τιμή στο όνομα του Sheet (Δείτε 2ο παράδειγμα). Τα περιεχόμενα των κελιών πρέπει να έχουν μοναδικές τιμές και αυτές δεν...

read more
Μεταφορά των ονομάτων των Sheets μέσα στα κελιά ενός φύλλου

Μεταφορά των ονομάτων των Sheets μέσα στα κελιά ενός φύλλου

Χρησιμεύει για να μεταφέρουμε τα ονόματα των Sheets, ενός Workbook, μέσα σε ένα φύλλο, είτε σε γραμμές είτε σε στήλες. Επιλέγουμε το κελί πάνω στο οποίο θα εφαρμοστεί ο κώδικας. Alt+F11 για να ανοίξουμε τον VBA Editor Insert Module από το Insert Menu Κάνουμε paste τον...

read more

Datetime functions

Χρήση datetime πεδίου της MySQL στην PHP $time = strtotime( $row['datetime'] ); echo date('d-m-Y H:i', $time); Ενημέρωση datetime πεδίου της MySQL με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα Insert into table (datetime) values...

read more

MySQL Export – Import

Export Για να κάνετε export μια Βάση Δεδομένων από το Command Prompt ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα. Αν δεν είναι στο path η MySQL πηγαίνετε στον κατάλογο εγκατάστασης η την τρέχετε από τον κατάλογο εγκατάστασης. Στο παρακάτω παράδειγμα η εγκατάσταση έχει γίνει με...

read more

Send email using blat

A Command line mail program Windows console utility to send mail via SMTP or post to usenet via NNTP by P.Mendes, M.Neal, G.Vollant, T.Charron, T.Musson ,H.Pesonen, A.Donchey, C.Hyde Blat <filename> -to <recipient> [optional switches (see below)] Blat...

read more

Δημιουργία Symbolic Link – ln

linux / unix ln Μοιάζει λίγο με το shortcut των windows αλλά είναι στην ουσία διαφορετικό. Δημιουργείτε ένα αρχείο ή κατάλογο που στην πραγματικότητα 'δείχνει' σε άλλο αρχείο ή κατάλογο. Δημιουργείτε τον κατάλογο sl_dir (symbolic link) που 'δείχνει' στον υφιστάμενο...

read more

Python and MySQL

Installing package pip install mysql-connector-python In Anacoda the following packages were missing and had to be installed. pip install grin pip install distributed Verifying that the packages were installed in the correct python 🙂 . from distutils.sysconfig...

read more

Anaconda

Environments Create Creating en environment allows the user to define python version and custom packages conda create --name my_app package1 package2 conda create --name my_app python=2.7 package1 package2 Example: Create the environment my_app and install the pyside...

read more