Για να διαβαστούν σωστά τα Ελληνικά από export cover θα πρέπει να δώσω την εντολή για να ορισθεί το codepage

chcp 737

και μετά να εκτελεστεί η εντολή import cover.