ΙΝ

Επιστρέφει 1 ή 0 αν βρέθηκε

SELECT 13 in (11,12,13,14,15);

FIND_IN_SET

Επιστρέφει τη θέση στη ‘λίστα’.
Προσοχή δεν θα πρέπει να υπάρχουν κενά μετά το ‘,’.

SELECT FIND_IN_SET(‘jim’,’jim,nick,john’);
SELECT id, dropped_am FROM tsa402_a1_sp.sp_15 WHERE FIND_IN_SET(’33’, dropped_am)>0;

LOCATE

Επιστρέφει τη θέση του χαρακτήρα

LOCATE(3,’11,12,13,14,15′);
SELECT IF(LOCATE(3,’11,12,13,14,15′)>0,1,0);