Εγκατάσταση python πακέτου (python package) με τη χρήση του pip

pip install packageName

pip3 install packageName
pip3 install packageName.whl (wheel pachage)
pip3 install packageName.zip (zip)
pip3 install packageName.tar.gz (gz)

Με επιλογή της έκδοσης python, με τη χρήση του py.

py -3.5 -m pip install [module]
py -2.7 -m pip install [module]

* Στην Αττικό Μετρό (ο Σταμάτης “εξαίρεσε τον proxy από SSL inspection”):

pip install packageName ––proxy proxy.amsec.gr:3128
pip3 install packageName ––proxy proxy.amsec.gr:3128
pip3 install packageName ––user ––proxy proxy.amsec.gr:3128

Εγκατάσταση python πακέτου (python package) χωρίς το pip

  1. Κάνετε unzip το package
  2. Μπαίνετε (με cd) στον κατάλογο που έχετε κάνει unzip το πακέτο. Θα είστε στο σωστό κατάλογο αν δείτε το πρόγραμμα setup.py.
  3. Από εκεί εκτελείτε την εντολή:
    python setup.py install

Εγκατεστημένη έκδοση pip

pip ––version
py –3 –m pip ––version

pip 19.3.1 from C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Python\Python37\site-packages\pip (python 3.7)

Αναβάθμιση (upgrade) pip

python -m pip install ––upgrade pip
py -3.5 -m pip install ––upgrade pip
py -2.7 -m pip install ––upgrade pip