Επιλεγμένες παράμετροι

robocopy Drive:\DirName Drive:\DirName /E /V /r:0 /w:1 /tee /XJD /LOG:Drive:\temp\DirName.log
robocopy Drive:\DirName Drive:\Backups\DirName /E /V /r:0 /w:1 /tee /XJD /LOG:Drive:\temp\DirName.log

/tee βλέπουμε τη λίστα και στην οθόνη, παρ’όλο που δημιουργείται το log file

/LOG: δημιουργία log file

/E αντιγράφει και τα άδεια diretories

/V εμφανίζει τις ενέργειες

/XJD exclude junction points

/XA:SH skip hidden and system file

/FFT allows a 2-second difference when comparing timestamps of files, such that minor clock differences between your computer and your backup device don’t matter.