Υπηρεσίες και Σύγχρονες Λύσεις μέσα από τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του πελάτη.

Οι τομείς που καλύπτονται είναι οι παρακάτω:

Εφαρμογές για Ιδιώτες Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και Κλινικές

Εφαρμογές για Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς

Εφαρμογές βασισμένες σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Ειδικές Οικονομικές Εφαρμογές

Ανάπτυξη διεπαφών μεταξύ διαφόρων συστημάτων για ανταλλαγή δεδομένων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων

 

Ανάπτυξη λογισμικού

Ιατρικές

Εφαρμογές τήρησης αρχείου ασθενών για διάφορες ειδικότητες.

Οικονομικές

Εξειδικευμένες οικονομικές εφαρμογές παρακολούθησης έργων.

Μηχανικού

Εξειδικευμένες εφαρμογές για συγκοινωνιολόγους μηχανικούς.

Λοιπές

Διάφορες χρήσιμες εφαρμογές και βιβλιοθήκες

Taxis Receipts

Εφαρμογή Καταχώρησης Αποδείξεων για την Εφορία
και παρακολούθησης των Οικογενειακών Δαπανών

~!~ δωρεάν ~!~

Αρχιτεκτονική