Εφαρμόζουμε την παρακάτω συνάρτηση στο κελί της στήλης D.

=REPT(" ",6-LEN(B2)) &B2 & REPT(" ",6-LEN(C2)) &C2

FTEMME2