Χρήση datetime πεδίου της MySQL στην PHP

$time = strtotime( $row[‘datetime’] );
echo date(‘d-m-Y H:i’, $time);

Ενημέρωση datetime πεδίου της MySQL με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα

Insert into table (datetime) values (now());