Χρησιμεύει για να αυξήσουμε μαζικά και ομοιόμορφα το ύψος των γραμμών ενός spreadsheet, ετσι ώστε να μην “κολλάνε” οι γραμμές μεταξύ τους.

Επιλέγουμε τις γραμμές πάνω στις οποίες θα εφαρμοστεί ο κώδικας.
Alt+F11 για να ανοίξουμε τον VBA Editor
Insert Module από το Insert Menu
Κάνουμε paste τον παρκάτω κώδικα.
Ορίζουμε την τιμή του N (μπορούμε να την ξανατροποιήσουμε και να ξανατρέξουμε τον κώδικα αν δεν μας ικανοποίησε η αλλαγή)
Τρέχουμε τον κώδικα.

Sub ExtendRowHeight()
‘ Chgange Rows’ Height to fit + N
‘ You can disable AutoFit by commenting the line: Rows(i).AutoFit

‘ Extra space
N = 10

Dim rng As Range
Set rng = Selection
fromRow = rng.row
toRow = rng.row + rng.Rows.Count – 1

For i = fromRow To toRow
‘ Autofit Line. Set Original required height
Rows(i).AutoFit
a = Rows(i).rowheight
Rows(i).rowheight = a + N
Next i

End Sub

Αρχική εικόνα

Μετά την αλλαγή τους ύψους των γραμμών