Χρησιμεύει για να μεταφέρουμε τα ονόματα των Sheets, ενός Workbook, μέσα σε ένα φύλλο, είτε σε γραμμές είτε σε στήλες.

Επιλέγουμε το κελί πάνω στο οποίο θα εφαρμοστεί ο κώδικας.
Alt+F11 για να ανοίξουμε τον VBA Editor
Insert Module από το Insert Menu
Κάνουμε paste τον παρκάτω κώδικα.

Τρέχουμε τον κώδικα.

Για να γράψει τα ονόματα σε γραμμές:

Sub SheetNames2cellLines()
activeCol = ActiveCell.Column
activeRow = ActiveCell.Row
For i = 1 To Sheets.Count
Cells((activeRow – 1) + i, activeCol) = Sheets(i).Name
Next i
End Sub

 

Για να γράψει τα ονόματα σε στήλες (και να τις κάνει και AutoFit):

Sub SheetNames2cellColumns()
activeCol = ActiveCell.Column
activeRow = ActiveCell.Row
For i = 1 To Sheets.Count
Cells(activeRow, (activeCol – 1) + i) = Sheets(i).Name
Columns(i + 1).EntireColumn.AutoFit
Next i
End Sub

 

Αρχική εικόνα

Μετά την εκτέλεση του κώδικα (και για γραμμές και για στήλες)