Περιβάλλον IDLE της python

Μπορεί να ξεκινήσει και μέσα από τηην Python με τις εξείς εντολές:

Python 2

from idlelib.PyShell import main
main()

Python 3

from idlelib.pyshell import main
main()