Παράδειγμα δημιουργίας πίνακα γειτονικών ζωνών από πίνακα ζευγών ζωνών.
create table zones_adjacent as select zones_adj1.zone as zone, group_concat(zone_adj ORDER BY zone_adj ASC separator ‘,’) as zones_adj from zones_adj1 group by zone;
Αποτέλεσμα:
zone zones_adj 101 102,103,117,503,507,515 102 101,103,121,507 103 101,102,104,117,121,172 104 103,105,121,172,173 105 104,106,111,121,122,124,173,174 106 105,107,108,111,124,127 107 106,108,109,112 108 106,107,109,127,128 109 107,108,113,114,128,177,190 110 180,181,502
#merge #concat #group_concat